OBEC LINE
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์ การบริหารส่วนตำบลปลวกแแดง อ่านทั้งหมด....  NEW  24/12/2019  วันที่ 16-22 ธันวาคม 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน muhammadiyah 5 surabaya indonesia อ่านทั้งหมด....  NEW  22/12/2019  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม รับการติดตามการประเมินผล สถานศึกษาสีขาว ต้านภัยยาเสพติด ระดับทอง อ่านทั้งหมด....  NEW  12/12/2019 
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริศตืมาส และวันปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านทั้งหมด....  NEW  26/12/2019  วันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่าย พักแรม ลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ่านทั้งหมด....  NEW  19/12/2019  วันที่ 16-26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัตฟุตบอลครู สหวิทยาเขตระยอง เขต 1 อ่านทั้งหมด....  NEW  16/12/2019 
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ได้จัด การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 และ 17 พฤศิจกายน 2562 อ่านทั้งหมด....   old  17/11/2019 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ต้อนรับนายวิชัยยิ่งประเสริฐ รับตำแหน่งผู้อำนวยการ อ่านทั้งหมด....   old  25/10/2019 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางอุไร วงศ์คำแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีวางพวงมาลา อ่านทั้งหมด....   old  23/10/2019 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว อ่านทั้งหมด....   old  1/10/2019 วันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จัดงานเนื่องในวันเกษียณราชการ อ่านทั้งหมด....   old  30/09/2019  วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ร่วมกับ อสม.ตำบลปลวกแดง โรงพยาบาลปลวกแดง อ่านทั้งหมด....   old  24/07/2019 

 

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม