คำสั่งที่ 277 การอนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ
  คำสั่งที่ 276 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  คำสั่งที่ 274 การอนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ
  คำสั่งที่ 273 การอนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ
  คำสั่งที่ 270 การอนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ
  คำสั่งที่ 268 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Christmas Day ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 256 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562
  คำสั่งที่ 255 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 250 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับสำนักงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 7 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 247 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี
  คำสั่งที่ 246 แต่งตั้ง๕ระกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
  คำสั่งที่ 242 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 241 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 239 มอบหมายหน้าที่จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 237 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษ
  คำสั่งที่ 236 กำหนดวันเวลาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  คำสั่งที่ 225 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
  คำสั่งที่ 224 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนย้ายเข้า ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 222 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  คำสั่งที่ 221 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  คำสั่งที่ 220 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  คำสั่งที่ 219 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการแข่งขันทักษะวิชาการภายในและนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 216 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 1
  คำสั่งที่ 215 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
  คำสั่งที่ 209 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 และกระดาษโรเนียวปรู๊ฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 208 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหมึกพิมพ์สำเนา RZ สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 207 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข-7432 รย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 206 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 205 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 203 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 202 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 201 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนก้าวสู่วิธีประชาธิปไตย ครั้งที่ 3
  คำสั่งที่ 200 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
  คำสั่งที่ 197 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมโปรเจคเตอร์ภายในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 196 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อมอุปกรณ์(ห้องเรียนพิเศษ IP)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 194 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมมารยาทขับขีี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 192 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
  คำสั่งที่ 191 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)
  คำสั่งที่ 190 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าบริการยานพาหนะกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
  คำสั่งที่ 189 กำหนดวันเวลาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรณ์รักษาการณ์ ประจำเดือนกันยายน 2562
  คำสั่งที่ 188 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
  คำสั่งที่ 182 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานโครงการพัฒนากลุ่มงานพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 181 แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการมีงานทำและการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC)
  คำสั่งที่ 179 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
  คำสั่งที่ 177 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี
  คำสั่งที่ 176 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 175 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้
  คำสั่งที่ 174 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน
  คำสั่งที่ 173 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อาชีพอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 171 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 และกระดาษโรเนียวปรู๊ฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 170 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
  คำสั่งที่ 169 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  คำสั่งที่ 168 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานอาเซียน
  คำสั่งที่ 146 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
  คำสั่งที่ 145 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
  คำสั่งที่ 144 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
  คำสั่งที่ 143 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
  คำสั่งที่ 142 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
  คำสั่งที่ 141 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
  คำสั่งที่ 140 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
  คำสั่งที่ 139 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
  คำสั่งที่ 138 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
  คำสั่งที่ 137 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  คำสั่งที่ 125 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
  คำสั่งที่ 124 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
  คำสั่งที่ 123 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
  คำสั่งที่ 122 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
  คำสั่งที่ 121 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
  คำสั่งที่ 120 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
  คำสั่งที่ 119 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
  คำสั่งที่ 118 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
  คำสั่งที่ 117 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
  คำสั่งที่ 113 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายลูกเสือภาคกลางระดับ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 112 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 10 อาชีพอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 111 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  คำสั่งที่ 108 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 10 อาชีพอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 105 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาเช่าบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(โครงการศึกษาดูงานค่ายอัจฉริยภาพ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.บูรพา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 104 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 103 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับวิธีการจ้างเหมาเช่าบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 102 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
  คำสั่งที่ 101 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 100 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
  คำสั่งที่ 99 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
  คำสั่งที่ 98 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 97 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ IP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 96 แต่งตั้งหัวหน้าเวรประจำวัน และครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 93 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับวิธีการจ้างเหมาเช่าบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 91 กำหนดวันเวลาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
  คำสั่งที่ 90 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 89 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันรวมพลคน TO BE NUMBER ONE และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 88 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (จีน)
  คำสั่งที่ 87 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (จีน)
  คำสั่งที่ 86 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Gifted Camp ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 85 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม The English Camp ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 84 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม The Chinese Camp และ The Japannese Camp ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 83 แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 82 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบริหารวิชาการ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 81 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 79 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 78 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาอัฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  คำสั่งที่ 76 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 75 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อกระดาษไข RZ ขนาด A4/L และหมึกพิมพ์สำเนา RZ สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 74 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผลการติดตามกิจกรรมโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
  คำสั่งที่ 73 กำหนดวันเวลาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มิภุนายน 2562
  คำสั่งที่ 72 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับ รองหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 71 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 70 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  คำสั่งที่ 69 แต่งตั้งหัวหน้ารดับ รองหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 68 แก้ไขคำสั่งที่ 037/62 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 67 คำสั่งค่ายคุณธรรม
  คำสั่งที่ 66 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนย้ายเข้าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 64 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษ
  คำสั่งที่ 63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาดำเนินงานวิจัยของสถานศึกษา
  คำสั่งที่ 61 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างปรับปรุงห้องศูนย์เพื่อนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 60 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อชุดตรวจสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 59 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อธงประดับเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเศกสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร(รัชกาลที่10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 58 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับวิธีการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 57 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างดดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธคัดเลือก
  คำสั่งที่ 56 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 55 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนำเสนอผลงานนวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 54 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
  คำสั่งที่ 53 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
  คำสั่งที่ 52 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
  คำสั่งที่ 51 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
  คำสั่งที่ 50 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
  คำสั่งที่ 49 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่บัญชี)
  คำสั่งที่ 48 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
  คำสั่งที่ 47 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครูบรรณารักษ์)
  คำสั่งที่ 46 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครูธุรการ)
  คำสั่งที่ 45 คำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
  คำสั่งที่ 44 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างรถไถปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 43 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมประตูตามอาคารต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 42 คำสั่งกำหนดวันเวลาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาการณ์
  คำสั่งที่ 40 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา
  คำสั่งที่ 38 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุครุภัณฑ์(โครงการเพิ่มทักษะนักเรียนทางดนตรีนาฏศิลป์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 37 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 35 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 32 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบความดีความชอบ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
  คำสั่งที่ 31 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบความดีความชอบ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
  คำสั่งที่ 30 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานการจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3,6 ปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 29 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาเช่าบริการรถดดยสารไม่ประจำทาง (ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาซ่อมแอร์ ย้ายแอร พร้อมติดตั้งตามอาคารต่างๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 27 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาเช่าบริการเต๊นท์ะร้อมติดตั้งและจัดเก็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 26 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "คืนสู่เหย้าชาว ป.พ. ครั้งที่ 16"
  คำสั่งที่ 24 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 23 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 21 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
  คำสั่งที่ 19 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 17 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาปูพื้นไวนิลคลิ๊กล็อคเพื่อปรับปรุงพื้นห้องรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบรัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า โดยการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาเช่าบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสำหรับโครงการศึกษาดูงานค่ายอัจฉริยภาพ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
  คำสั่งที่ 13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
  คำสั่งที่ 10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดระดับและประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านตามแนวประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
  คำสั่งที่ 7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2561
  คำสั่งที่ 3 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  คำสั่งที่ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  คำสั่งที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561

ตั้งอยู่เลขที่ 500 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ 0-3865-9071 , 0-3865-9504 และ 0-3865-9503 โทรสาร 0-3865-9198

By ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม