รายวิชา ง30212 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language)
ผู้สอน อ.วีระ คงกระจ่าง     e-mail:k_weera@yahoo.com


คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษา เครื่องมือในการออกแบบโปรแกรม หลักการโปรแกรมเบื้องต้น ลำดับการทำงาน กระบวนความ ผังงานโครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้าง คำสั่งในการประมวลผล คำสั่งในการคำนวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่างๆ คำสั่งควบคุมโปรแกรม คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผล การคำนวณและเปรียบเทียบค่าตัวแปร การสร้างเงื่อนไข การทำซ้ำ การใช้ฟังก์ชัน โครงสร้างของข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา และใช้เครื่องมือในการออกแบบโปรแกรม ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้น และสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เข้าใจหลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้เครื่องมือในการออกแบบโปรแกรมได้
3. สามารถแยกข้อมูลตามประเภทต่างๆได้
4. มีทักษะในการใช้คอมไพเลอร์
5. ใช้คำสั่งในการแสดงผลได้
6. ใช้คำสั่งในการรับข้อมูลได้
7. ใช้คำสั่งในการทำงานทางคณิตศาสตร์ได้
8. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
9. ใช้คำสั่งเงื่อนไขได้
10. ใช้คำสั่งทำซ้ำได้
11. ทำงานกับแถวลำดับได้
12. ทำงานกับแถวอักขระได้
13. เขียนโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชันได้
14. ใช้คำสั่งกราฟิกได้
15. พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงานเบื้องต้น


กำหนดการเรียนรู้
สัปดาห์ คาบที่ เอกสาร ไฟล์นำเสนอ แบบฝึกหัด/ชิ้นงาน
1
1-2
 • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 • โปรแกรม Dev C | exe
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • 1
  3-4
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Basic of Programming)|doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรม | ปกติ | มีเสียง
 • แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
 • 2
  5-6
 • เอกสารการเขียนผังงาน |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องการเขียนผังงาน | ppt
 • แบบฝึกหัดผังงาน 1
 • 2
  7-8
 • เอกสารการเขียนผังงาน (ต่อ)
 • เอกสารนำเสนอเรื่องการเขียนผังงาน (ต่อ)
 • แบบฝึกหัดผังงาน 2
 • แบบฝึกหัดผังงาน 3
 • แบบฝึกหัดการออกแบบโปรแกรม แบบฝึกการออกแบบโปรแกรม
 • แบบฝึกหัดการเขียนผังงานใหม่ new
 • 3
  9-10
 • เอกสารเรื่องโครงสร้างภาษาซี |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องโครงสร้างภาษาซี | ปกติ | มีเสียง
 • แบบฝึกหัดโครงสร้างภาษาซี
 • 3
  11-12
 • เอกสารตัวแปรในภาษาซี |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องตัวแปรในภาษาซี | ปกติ | มีเสียง
 • แบบฝึกหัดตัวแปรในภาษาซี
 • 4
  13-14
 • เอกสารเรื่องการแสดงผลลัพธ์ในภาษาซี |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องการใช้งานโปรแกรม Dev C | ppt
 • เอกสารนำเสนอเรื่องการแสดงผลลัพธ์ในภาษาซี | ppt
 • แบบฝึกหัดการแสดงผลลัพธ์ที่ 1
 • แบบฝึกหัดการแสดงผลลัพธ์ที่ 2
 • แบบฝึกหัดการแสดงผลลัพธ์ที่ 3
 • ภาระงาน : ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงประวัติของตนเองในรูปแบบที่สวยงาม
 • 4
  15-16
 • ตรวจภาระงาน/แบบทดสอบ
 • แบบทดสอบการแสดงผลลัพธ์ที่ 1 (5 คะแนน)
 • แบบทดสอบการแสดงผลลัพธ์ที่ 2 (7 คะแนน)
 • แบบทดสอบการแสดงผลลัพธ์ที่ 3 (10 คะแนน)
 • แบบฝึกหัดซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่าน
 • แบบฝึกหัดท้าทายสำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน
 • 5
  17-18
 • เอกสารเรื่องการรับข้อมูลในภาษาซี |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องรับข้อมูลในภาษาซี | ppt
 • แบบฝึกหัดการรับข้อมูลที่ 1
 • แบบฝึกหัดการรับข้อมูลที่ 2
 • แบบฝึกหัดการรับข้อมูลที่ 3
 • ภาระงาน : ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อรับและแสดงประวัติของเพื่อนออกมาในรูปแบบที่สวยงาม
 • 5
  19-20
 • ตรวจภาระงาน/แบบทดสอบ
 • แบบทดสอบที่ 1 (5 คะแนน)
 • แบบทดสอบที่ 2 (7 คะแนน)
 • แบบทดสอบที่ 3 (10 คะแนน)
 • เข้าเรียน (2 คะแนน)
 • ความพยายาม 1-2 คะแนน
 • -
 • แบบฝึกหัดซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่าน
 • แบบฝึกหัดท้าทายสำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน
 • 6
  21-22
 • เอกสารเรื่องตัวดำเนินการในภาษาซี |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องตัวดำเนินการในภาษาซี | ppt
 • แบบฝึกหัดตัวดำเนินการที่ 1
 • แบบฝึกหัดตัวดำเนินการที่ 2
 • แบบฝึกหัดตัวดำเนินการที่ 3
 • งานกลุ่ม ให้นักเรียนจับกลุ่ม 1-2 คนเพื่อเขียนโปรแกรมประมวลผลด้านวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ เช่น โปรแกรมหาพื้นที่ ปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต โปรแกรมแปลงอุณหภูมิ โปรแกรมคำนวณหาความเร็ว ระยะทาง ความเร่ง โปรแกรมหามวลที่เหลือจากการเกิดปฎิกิริยา เป็นต้น แล้วเขียนเป็น ผังงาน ซอสโค๊ด และพิมพ์เป็นโปรแกรมภาษาซี กลุ่มใดที่เรียบร้อยให้นำเสนอที่เครื่องของตนเอง
 • 6
  23-24
 • ตรวจภาระงาน/แบบทดสอบ
 • แบบทดสอบ (ซ่อน)
 • แบบทดสอบตัวดำเนินการที่ 1 (5 คะแนน)
 • แบบทดสอบตัวดำเนินการที่ 2 (7 คะแนน)
 • แบบทดสอบตัวดำเนินการที่ 3 (10 คะแนน)
 • แบบฝึกหัดซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่าน
 • แบบฝึกหัดท้าทายสำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน
 • 7
  25-26
 • เอกสารเรื่องคำสั่งเงื่อนไขในภาษาซี |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องคำสั่งเงื่อนไขในภาษาซี | ppt
 • แบบฝึกหัดคำสั่งเงื่อนไขที่ 1
 • แบบฝึกหัดคำสั่งเงื่อนไขที่ 2
 • ภาระงาน : ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อตัดเกรดได้
 • 7
  27-28
 • ตรวจภาระงาน/แบบทดสอบ
 • แบบทดสอบ
 • แบบทดสอบเงื่อนไขที่ 1 (5 คะแนน)
 • แบบทดสอบเงื่อนไขที่ 2 (7 คะแนน)
 • แบบทดสอบเงื่อนไขที่ 3 (10 คะแนน)
 • แบบทดสอบเงื่อนไขใหม่
 • แบบฝึกหัดซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่าน
 • แบบฝึกหัดท้าทายสำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน
 • 8
  29-30
 • เอกสารเรื่องคำสั่งforในภาษาซี |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องคำสั่งforในภาษาซี | ppt
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforที่ 1
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforที่ 2
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforที่ 3
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforที่ 4
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforที่ 5
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforที่ 6
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforที่ 7
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforที่ 8
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforที่ 9
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforที่ 10
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforพิเศษที่ 2
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforพิเศษที่ 3
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforพิเศษที่ 4
 • แบบฝึกหัดคำสั่งforพิเศษที่ 5
 • ภาระงาน : ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมตารางสูตรคูณได้
 • 8
  31-32
 • ตรวจภาระงาน/แบบทดสอบ
 • แบบทดสอบ (ซ่อน)
 • แบบทดสอบ for ที่ 1 (5 คะแนน)
 • แบบทดสอบ for ที่ 2 (6 คะแนน)
 • แบบทดสอบ for ที่ 3 (8 คะแนน)
 • แบบทดสอบ for ที่ 4 (10 คะแนน)
 • แบบฝึกหัดซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่าน
 • แบบฝึกหัดท้าทายสำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน
 • 9
  33-34
 • เอกสารเรื่องคำสั่งwhileในภาษาซี |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องคำสั่งwhileในภาษาซี | ppt
 • แบบฝึกหัดคำสั่งwhileที่ 1
 • แบบฝึกหัดคำสั่งwhileที่ 2
 • ภาระงาน : ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเกมทายตัวเลขได้
 • 9
  35-36
 • ตรวจภาระงาน/แบบทดสอบ
 • - แบบทดสอบ (ซ่อน)
 • ข้อสอบ (10 คะแนน)
 • 10
  37-38
 • เอกสารเรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบอะเรย์ |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องโครงสร้างข้อมูลแบบอะเรย์ | ppt
 • แบบฝึกหัดโครงสร้างข้อมูลแบบอะเรย์ 1
 • แบบฝึกหัดโครงสร้างข้อมูลแบบอะเรย์ 2
 • ภาระงาน : ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อรับ เก็บค่า และหาค่าเฉลี่ยได้
 • 10
  39-40
 • ตรวจภาระงาน/แบบทดสอบ
 • -
  แบบทดสอบปฏิบัติปลายภาค
 • แบบทดสอบข้อ 1 (10 คะแนน)
 • แบบทดสอบข้อ 2 (12 คะแนน)
 • แบบทดสอบข้อ 3 (14 คะแนน)
 • แบบทดสอบข้อ 4 (16 คะแนน)
 • แบบทดสอบข้อ 5 (18 คะแนน)
 • แบบทดสอบข้อ 6 (20 คะแนน)
 • 11
  41-42
 • เอกสารเรื่องแถวอักขระ |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องแถวอักขระ | ppt
 • แบบฝึกหัดแถวอักขระ 1
 • แบบฝึกหัดแถวอักขระ 2
 • ภาระงาน : ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อรับและเรียงชื่อเพื่อนได้
 • 11
  43-44
 • ตรวจภาระงาน/แบบทดสอบ
 • -
 • แบบฝึกหัดซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่าน
 • แบบฝึกหัดท้าทายสำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน
 • 12
  45-46
 • เอกสารเรื่องฟังก์ชัน |doc
 • เอกสารนำเสนอเรื่องฟังก์ชัน | ppt
 • แบบฝึกหัดฟังก์ชัน 1
 • แบบฝึกหัดฟังก์ชัน 2
 • ภาระงาน : ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลขโดยใช้ฟังก์ชันได้
 • 12
  47-48
 • ตรวจภาระงาน/แบบทดสอบ
 • -
 • แบบฝึกหัดซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่าน
 • แบบฝึกหัดท้าทายสำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน
 • 13
  49-50
 • โครงสร้างข้อมูล
 • -
 • -
 • 13
  51-52
 • โครงสร้างข้อมูล (ต่อ)
 • -
 • -
 • 14
  53-54
 • การใช้แฟ้มข้อมูล
 • -
 • -
 • 14
  55-56
 • การใช้แฟ้มข้อมูล (ต่อ)
 • -
 • -
 • 15
  57-58
 • พัฒนาโปรแกรม
 • พัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
 • พัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
 • 15
  59-60
 • พัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
 • พัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
 • พัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
 • 16
  61-62
 • พัฒนาโปรแกรม
 • พัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
 • พัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
 • 16
  63-64
 • พัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
 • พัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
 • พัฒนาโปรแกรม (ต่อ)
 • 17
  65-66
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)
 • 17
  67-68
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)
 • 18
  69-70
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)
 • 18
  71-72
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)
 • นำเสนอโปรแกรม (ต่อ)

 • การประเมินผล

  1. คะแนนระหว่างเรียน 80% แบ่งออกเป็น
 • สอบกลางภาค 20%
 • แบบฝึกหัด (รายบุคคล) 20%
 • สอบปฏิบัติ (รายบุคคล) 20%
 • ชิ้นงาน 20%
  2. คะแนนปลายภาค 20%

  การวัดผล

  คะแนน ผลการเรียน
  80-100
  4
  76-79
  3.5
  70-74
  3
  66-69
  2.5
  60-64
  2
  56-59
  1.5
  50-54
  1
  0-49
  0